13.01.2013

2013-01-13: Australia, Sydney i Adelajda