Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY SPORTOWYCH

„REPREZENTACJA PIŁKARSKA DZIENNIKARZY”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych „Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy”, zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może jednak dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne, również z własnymi członkami.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:

1. wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród dziennikarzy sportowych.
2. popularyzacja piłki nożnej.

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie regularnych treningów drużyny dziennikarzy sportowych,
2. organizację i udział w meczach krajowych i międzypaństwowych;

3. organizację i udział w turniejach piłkarskich krajowych i zagranicznych;

4. organizację imprez sportowych oraz promocyjnych.

§ 8. Stowarzyszenie może organizować spotkania poświęcone omówieniu bieżących problemów piłki nożnej.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych oraz osoby prawne.

§10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 11.  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w prowadzeniu spraw Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową lub udział w jego działalności. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna.

3.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków wspierających przyjmuje, na ich wniosek, w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. Listę przyjętych członków wspierających Zarząd jest zobowiązany przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

5. Członków zwyczajnych przyjmuje, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.

6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12. 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia; b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia; e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, c) aktywności w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13. 

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. c) – e) Statutu i nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma prawo, na zaproszenie Zarządu, brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 Statutu.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym.

§ 14. 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy, d) wykluczenia spowodowanego rażącym naruszeniem statutu Stowarzyszenia.


2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) lub d), Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia, podając jednocześnie przyczynę skreślenia lub wykluczenia. O podjęciu uchwał w powyższych sprawach Zarząd zobowiązany jest poinformować na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, które uprawnione jest do podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia.


3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 15. 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 16. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi.

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni przez Zarząd.

§ 17. 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia.
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 kwietnia.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków, wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych. Wyznaczony przez Przewodniczącego Sekretarz sporządza protokół z przebiegu Walnego Zebrania Członków.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, przesyłając zawiadomienia pocztą elektroniczną.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów.

§ 19. 

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. b) i c).
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 20. 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (kworum).
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu (kworum). W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej (kworum).

§ 21. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą działać do końca kadencji w zmniejszonym składzie, ale liczba członków tych organów nie może być mniejsza od 2. Jeżeli w wyniku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci, liczba członków w/w organów jest mniejsza od 2, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowiska. W tym celu Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 22.

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu ze swojego składu wybierają Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
 3. Do zaciągania zobowiązań w imieniu i ze skutkiem dla Stowarzyszenia niezbędne jest działanie  przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 23. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków.

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

§ 25. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26. 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić w trakcie swojej kadencji innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 27. W przypadkach określonych w § 25 pkt c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie nie dłuższym jeden miesiąc od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie dziesięciu dni od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

§ 29. 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) składki członkowskie, b) darowizny, zapisy i spadki c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia) d) dotacje.
 2. Wysokość składek na dany rok kalendarzowy określa, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków. Składki członkowskie powinny być wpłacane do  końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. W uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o zwolnieniu poszczególnych osób z obowiązku opłacania składki za dany rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 30. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31. 

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).”.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).”.