Statut

Statut stowarzyszenia

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych „Reprezentacja Piłkarska Dziennikarzy” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 21/86.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród dziennikarzy sportowych
2. popularyzacja piłki nożnej

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie regularnych treningów drużyny dziennikarzy sportowych,
2. organizację meczów międzypaństwowych z innymi drużynami dziennikarzy,
3. organizację meczów i treningów dziennikarzy sportowych.

§ 10. Stowarzyszenie może organizować okresowe spotkania zainteresowanych członków omówieniem bieżących problemów piłki nożnej.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13. l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

§ 15. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
4) wykluczenia spowodowanego rażącym naruszeniem statutu Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podejmuje uchwałe o skreśleniu lub wykluczeniu Członka Stowarzyszenia podając jednocześnie przyczynę skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 17. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 18. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 19. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia danego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) ewentualnych zmianach w celach Stowarzyszenia i sposobach ich realizacji

§ 23. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24. 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są wszyscy jego członkowie, jednak w kwestiach finansowych i umów niezbędny jest podpis przynajmniej dwóch członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 25. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10 tysięcy zł
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

Komisja Rewizyjna

§ 26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 29. W przypadkach określonych w § 24 pkt Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 30. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4) dotacje
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w wysokości określonej zgodnie z §22 punktem 5, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 32. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwoty 10 tys. złotych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy przynajmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.